16 Μαΐου, 2020

ΜΠΟΥΖΙ LPG & CNG (ΥΓΡΑΕΡΙΟ - ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ & ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ
Τα κύρια αίτια των προβληµάτων που αναφέρονται στα αυτοκίνητα που κινούνται µε αέρια καύσιµα, αναφέρονται στην αναλογία µίγµατος του προσφερόµενου LPG, το οποίο συχνά δεν είναι κατάλληλο για τους αντίστοιχους κινητήρες. Προβλήµατα, προκαλούνται επίσης από τις υψηλότερες θερµοκρασίες, οι οποίες παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης του αερίου, µε συνέπεια τα µπουζί και οι βαλβίδες να υπόκεινται σε σηµαντικά υψηλότερες καταπονήσεις, σε
σύγκριση µε τους βενζινοκινητήρες.

Η αγορά των οχηµάτων που κινούνται µε φυσικό συµπιεσµένο αέριο (CNG) ή µε υγροποιηµένο πετρελαϊκό αέριο ή υγραέριο (LPG) βρίσκεται σε ανοδική πορεία -λόγω της αύξησης της τιµής των καυσίµων και των επικείµενων απαγορεύσεων- και η ζήτηση για οικονοµική µετακίνηση µε χαµηλές εκποµπές ρύπων, είναι σηµαντικότερη από ποτέ!
Το βασικότερο πλεονέκτηµα του αερίου είναι το ασύγκριτα χαµηλό κόστος λειτουργίας του οχήµατος, αφού συγκριτικά η µέση αυτονοµία του -µε 20 λίτρα καυσίµου- είναι περίπου 525 χλµ., έναντι 350 χλµ. ενός αυτοκινήτου µε κινητήρα πετρελαίου και 240 χλµ. ενός αυτοκινήτου µε κινητήρα βενζίνης. Ωστόσο, η λειτουργία µε αέριο συχνά κρύβει προβλήµατα. Τα κύρια αίτια αυτών των προβληµάτων, αναφέρονται στην αναλογία µίγµατος του προσφερόµενου LPG, το οποίο συχνά δεν είναι κατάλληλο για τους αντίστοιχους κινητήρες. Προβλήµατα, προκαλούνται επίσης από τις υψηλότερες θερµοκρασίες, οι οποίες παράγονται κατά τη διάρκεια της καύσης του αερίου, µε συνέπεια τα µπουζί και οι βαλβίδες να υπόκεινται σε σηµαντικά υψηλότερες καταπονήσεις, σε σύγκριση µε τους βενζινοκινητήρες.

Τύποι αερίων

Συµπιεσµένο Φυσικό Αέριο (CNG)
Το συµπιεσµένο φυσικό αέριο αποτελείται από 80-99% από µεθάνιο (CH4). Αποτελεί ένα υποπροϊόν το οποίο προέρχεται κατά την παραγωγή του πετρελαίου, ωστόσο, παράγεται επίσης και χωριστά. 1kg φυσικού αερίου, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 1,4l βενζίνης, διαθέτει 130 οκτάνια και αποθηκεύεται υπό πίεση περίπου 200bar (παραµένει σε αέρια µορφή ακόµα και σε κατάσταση συµπίεσης).

Υγροποιηµένο Πετρελαϊκό Αέριο ή Υγραέριο (LPG)
Το υγραέριο είναι ένα µίγµα προπανίου-βουτανίου, υποπροϊόν το οποίο παράγεται από τη διύλιση του αργού πετρελαίου. 1 λίτρο LPG αντιστοιχεί σε 1 λίτρο βενζίνης. Διαθέτει 115 οκτάνια και αποθηκεύεται υπό πίεση 8bar (υγροποιείται ήδη σε αυτή τη χαµηλή πίεση). Προσφέρει περιβαλλοντικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα καθώς το κόστος λειτουργίας για το αέριο είναι το µισό από αυτό της βενζίνης.

Τέλος, στα αέρια καύσιµα ανήκουν το προπάνιο (C3H8) µε θερµοκρασία ανάφλεξης 470 °C και το βουτάνιο (C4H10) µε θερµοκρασία ανάφλεξης 365 °C που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
Σύµφωνα µε το DIN EN 589, τα καύσιµα LPG πρέπει να διαθέτουν ένα δείκτη πίεσης συµπυκνωµάτων της τάξης των 150 kPa υπό όλες τις κλιµατολογικές συνθήκες.
Για την εκπλήρωση της απαίτησης αυτής, το ποσοστό του προπανίου ως “µορφοµετατροπέας πίεσης“ πρέπει να µειώνεται κατά την καλοκαιρινή περίοδο από τον Απρίλιο έως τον Σεπτέµβριο και πρέπει να αυξάνεται κατά τη χειµερινή περίοδο από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο.
Η αναλογία του µίγµατος πρέπει να είναι 40:60 προπάνιο/βουτάνιο για το καλοκαίρι και 60:40 προπάνιο/βουτάνιο για το χειµώνα.


Στην αγορά διατίθενται δύο συστήµατα οχηµάτων:
Μονοσθενής
Το όχηµα τροφοδοτείται αποκλειστικά µε αέριο. Ένα όχηµα µε ρεζερβουάρ βενζίνης µικρότερο από 15l (ρεζερβουάρ έκτακτης ανάγκης) αναφέρεται επίσης ως µονοσθενής.
Δισθενής
Τα οχήµατα αυτά µπορούν να λειτουργήσουν τόσο µε αέριο όσο και µε βενζίνη. Υπάρχει ακόµα η δυνατότητα εναλλαγής από αέριο σε βενζίνη (και αντιστρόφως) κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Αυτό αυξάνει τη συνολική αυτονοµία του οχήµατος.
Σηµαντικό: Για τη διασφάλιση µιας οµοιόµορφης ποιότητας καυσίµου, θα πρέπει να γίνεται συνεχής οδήγηση µε βενζίνη για τουλάχιστον 150χλµ. κάθε 2.000χλµ. – καθώς η βενζίνη αποσυντίθεται µε την πάροδο του χρόνου.

Mπουζί για τυπική λειτουργία µε αέριο (κυρίως CNG)

Σε οχήµατα τα οποία είναι εξοπλισµένα µε λειτουργία αερίου από κατασκευής, οι αντίστοιχες θερµικές τιµές των µπουζί υποδεικνύονται στις οδηγίες λειτουργίας ή στην αντίστοιχη τεκµηρίωση.

Επιλογή µπουζί για οχήµατα µε µεταγενέστερη µετατροπή (LPG)
Οι κατασκευαστές των σετ µετατροπής σε αέριο συνήθως δεν είναι σε θέση να παρέχουν πληροφορίες αναφορικά στην επιλογή των µπουζί, καθώς δεν γνωρίζουν τους κινητήρες στους οποίους πρόκειται να τοποθετηθούν. Στο σηµείο αυτό πρέπει να επεµβαίνει το συνεργείο!
Τα ακόλουθα σηµεία θα πρέπει να τηρούνται για τη διασφάλιση µιας όσο το δυνατόν απροβληµάτιστης λειτουργίας των οχηµάτων τα οποία έχουν υποστεί µετατροπή σε LPG:

Η ανάφλεξη σε λειτουργία µε LPG είναι κατά 200°C υψηλότερη σε σύγκριση σε λειτουργία µε βενζίνη.
Τα καύσιµα LPG διατίθενται µε διαφορετικές αναλογίες µίγµατος, ανάλογα και µε την εποχικότητα. Ανάλογα αλλάζει η απαίτηση του αέρα: Το χειµερινό αέριο απαιτεί
λιγότερο αέριο για την καύση. Κατά συνέπεια, η τιµή του οξυγόνου αυξάνεται, η λειτουργία του κινητήρα είναι πολύ φτωχή και η θερµοκρασία των καυσαερίων αυξάνεται. Το αποτέλεσµα: ο κινητήρας υπερθερµαίνεται και καίει τα ηλεκτρόδια των µπουζί και τις βαλβίδες εξαγωγής.
Για το λόγο αυτό συνιστάται η χρήση µπουζί µε θερµική διαβάθµιση χαµηλότερης βαθµίδας. Για παράδειγµα, εάν τοποθετηθεί ένα µπουζί µε θερµική διαβάθµιση 7, θα πρέπει να αλλαχθεί µε ένα µπουζί µε θερµική διαβάθµιση 6.


Τυπική βλάβη κατά τη λειτουργία µε LPG: το µπουζί υπερθερµαίνεται, καθώς παράγεται σηµαντικά µεγαλύτερη θερµοκρασία κατά τη λειτουργία µε LPG.
Συμβουλές που σώζουν : 

1. ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΔΙΑΚΕΝΟ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ
Εάν είναι δυνατόν το διάκενο του ηλεκτροδίου σε 0,7mm. Αυτό διασφαλίζει την καλύτερη ανάφλεξη για τη χρήση αυτή.

2. ΜΠΟΥΖΙ ΠΛΑΤΙΝΑΣ – ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η χρήση µπουζί πλατίνας παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Το συνιστώµενο διάστηµα για την αλλαγή των µπουζί είναι περίπου 30.000 χλµ. σε αντίθεση µε τα τυπικά µπουζί στα οποία το διάστηµα αυτό είναι 20.000 χλµ.

3. ΜΠΟΥΖΙ ΜΕ 1-ΑΚΙΔΑ
Εάν υπάρχει η δυνατότητα, χρησιµοποιήστε µπουζί µε 1-ακίδα, καθώς η κυκλοφορία του µίγµατος είναι καλύτερη.

πηγή:ΒΕRU

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Like us on facebook

instagram

MOTORSPORT NEWS

Facebook group

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

FOLLOW US ON TWITTER

About us

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ

Translate

TEXNIKA

ANABΑΘΜΙΣΕIΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Followers

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

Fabia Monte carlo 1.5tsi 150ps

ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2024

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Fabia Monte Carlo DSG 150ps 1.5tsi