05 Απριλίου, 2020

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΦΙΛΤΡΑ ΛΑΔΙΟΥ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ TSI ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ


Ίσως λίγο από εσάς γνωρίζουν την ιδιαιτερότητα και την λειτουργία του φίλτρου λαδιού στους TSI κινητήρες. Αρκετοί έχετε μείνει στην παλιά εποχή που το φίλτρο λαδιού ήταν ένα απλό φίλτρο και δεν τρέχει τίποτα...Ας το δούμε λίγο αναλυτικά. Περίπου στο 2012 όταν είχε σκάσει το θέμα με τις καδένες στους 1,2 TSI ίσως κάποιοι ιδιοκτήτες θυμάστε πως τα πρώτα φίλτρα λαδιού (για γνήσια μιλάμε πάντα) ήταν μαύρα. Μετά έγινε ανανέωση κωδικού του
ανταλλακτικού και είναι μέχρι και σήμερα, γκρι. Ένα πρόβλημα που είχε παρατηρηθεί τότε ήταν πως κόλαγε η μπίλια (βαλβίδα) και καθυστερούσε το λάδι να ανέβει με αποτέλεσμα για κάποια δευτερόλεπτά ο κινητήρας αλλά και η καδένα να μην λιπαίνονται. Επειδή τα φίλτρα λαδιού στους TSI δεν είναι απλά φίλτρα όπως στους ατμοσφαιρικούς κινητήρες σήμερα θα δούμε λίγο αναλυτικά αυτό το θέμα.

Ο ρόλος των βαλβίδων στα φίλτρα λαδιού

Υπάρχουν τρεις τύποι βαλβίδων που βρίσκονται στα φίλτρα λαδιού τύπου SPIN-ON (περιδίνησης ή βιδωτά). Η βαλβίδα αποστράγγισης, η βαλβίδα παράκαµψης και η βαλβίδα αντι-σιφωνίου. Η χρήση τους, σε ένα  φίλτρο, εξαρτάται από τον σχεδιασµό του, όπως καθορίζεται από τον κατασκευαστή του κινητήρα του οχήµατος.

Βαλβίδα αποστράγγισης
Αυτή η βαλβίδα είναι συνήθως µε τη µορφή µίας µεµβράνης από καουτσούκ που προσκολλάται στην εσωτερική πλευρά του περιστρεφόµενου καλύµµατος φίλτρου, καλύπτοντας τις οπές µέσω των οποίων εισέρχεται στο φίλτρο το βρώµικο λάδι. Ο σκοπός της βαλβίδας αποστράγγισης είναι η αποφυγή διαρροής λαδιού από το φίλτρο, όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιηµένος. Η βαλβίδα αποστράγγισης απαιτείται σε φίλτρα βιδωµένα πλευρικά ή στην κορυφή του μπλοκ του κινητήρα (αν το κάλυµµα του φίλτρου είναι στραµµένο προς τα πάνω, η βαρύτητα αναλαµβάνει τη λειτουργία της βαλβίδας).

Βαλβίδα παράκαµψης
Η βαλβίδα παράκαµψης χρησιµοποιείται όταν το φίλτρο έχει φράξει, λόγω µακράς χρονικής διάρκειας µεταξύ των αντικαταστάσεων ή όταν το όχηµα λειτουργεί σε χαµηλή θερµοκρασία (όταν το λάδι είναι κρύο και πυκνό). Η βαλβίδα παράκαµψης ανοίγει, ως αποτέλεσµα της αύξησης της πίεσης, προκειµένου να αυξηθεί η απόδοση της ροή λαδιού στον κινητήρα, καθώς µπορεί να υπάρχει κίνδυνος ανεπαρκούς λίπανσης των τµηµάτων που συνεργάζονται. Η χρήση βαλβίδας παράκαµψης προκύπτει από το γεγονός ότι το βρώµικο λάδι είναι πάντα καλύτερη λύση για τον κινητήρα από ό, τι η πλήρης απουσία του. Η έλλειψη λίπανσης µπορεί να προκαλέσει ζηµιά στον κινητήρα.

Βαλβίδα αντι-σιφωνίου
Αυτή η βαλβίδα εµποδίζει το λάδι να εξαντληθεί από το φίλτρο, όταν ο κινητήρας είναι απενεργοποιηµένος. Η λειτουργία της είναι παρόµοια µε αυτή της βαλβίδας αποστράγγισης – µε τη διαφορά ότι η βαλβίδα αυτή τοποθετείται στην «καθαρή πλευρά» του φίλτρου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, το φίλτρο να είναι συνεχώς γεµάτο µε λάδι, ανεξάρτητα από το εάν ο κινητήρας λειτουργεί ή όχι. Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, η αντι-σιφωνική βαλβίδα µειώνει σηµαντικά την ξηρή τριβή µεταξύ των µερών που συνεργάζονται, καθώς συµβάλλει στην ταχεία ροή του λαδιού στον κινητήρα.
Έχετε υπόψη σας ότι:
– Το υλικό διήθησης που χρησιµοποιείται στο φίλτρο, επιλέγεται έτσι ώστε να αντιστοιχεί στις απαιτήσεις του κινητήρα. Αν χρησιµοποιείτε εσφαλµένα επιλεγµένο φίλτρο, το υλικό φίλτρου ενδέχεται να µην παρέχει σωστή διήθηση, γεγονός που έχει άµεση επίδραση και αυξηµένο κίνδυνο βλάβης του κινητήρα.
– Ανάλογα µε το σχεδιασµό του κινητήρα, τα βιδωτά φίλτρα λαδιού χρησιµοποιούν βαλβίδες που παρέχουν τη βέλτιστη προστασία του κινητήρα.
– Αν χρησιµοποιείτε λάθος φίλτρο, µπορεί να διαπιστώσετε ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες βαλβίδες ή οι παράµετροι της λειτουργίας τους είναι τελείως διαφορετικές. Θυµηθείτε ότι οι βαλβίδες στα φίλτρα λαδιού έχουν σχεδιαστεί για να ανοίγουν µε την κατάλληλη πίεση λαδιού κινητήρα.

Εν συντοµία:
Πριν αλάξετε φίλτρο, βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός ταιριάζει µε το µοντέλο, το έτος παραγωγής και την έκδοση του κινητήρα του οχήµατος!

Η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού δείχνει την ποιότητα του φίλτρου:
Μετά την αντικατάσταση του φίλτρου λαδιού, πολλοί πιστεύουν ό,τι όσο ταχύτερα σβήνει η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού, τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του φίλτρου.
Ωστόσο, ο χρόνος µετά το σβήσιµο της ενδεικτικής λυχνίας δεν υποδηλώνει µε κανένα τρόπο την ποιότητα του φίλτρου. Εάν το σύστηµα λειτουργεί σωστά, η λυχνία ανάβει για ελάχιστα δευτερόλεπτα, επειδή το νέο φίλτρο είναι κενό.
Μετά, το λάδι από τον συλλέκτη φτάνει στο εσωτερικό του φίλτρου και το φως σβήνει.
Πρόβληµα µπορεί να υπάρχει. εφόσον, µετά την εκκίνηση του κινητήρα, η προειδοποιητική λυχνία χαµηλής πίεσης λαδιού δεν σβήσει µετά από λίγα δευτερόλεπτα. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε αµέσως τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθµη λαδιού. Εάν χρειάζεται, προσθέστε περισσότερο λάδι.

Σε περίπτωση που η ενδεικτική λυχνία λαδιού δεν σβήσει ακόµα και µε σωστή σωστή στάθµη λαδιού, αυτό µπορεί να συµβαίνει για από έναν από τους παρακάτω λόγους:
1. Ο αισθητήρας πίεσης λαδιού ενδέχεται να παρουσιάζει δυσλειτουργία.
2. Το καλώδιο µεταξύ της ενδεικτικής λυχνίας και του αισθητήρα µπορεί να έχει καταστραφεί.
3. Η αντλία λαδιού δεν είναι γεµάτη µε λάδι (ενδεχοµένως να χρειάζεται εξαέρωση).
4. Η γραµµή που συνδέει την αντλία λαδιού µε το δοχείο λαδιού έχει βουλώσει.
5. Υψηλή φθορά του κινητήρα (ελατήρια, έδρανα), και εποµένως πολύ χαµηλή πίεση στο δοχείο λαδιού.

Ο λόγος για τον οποίο το ενδεικτικό λαµπάκι λάµπας δεν σβήνει µπορεί επίσης να οφείλεται στην κατάσταση του φίλτρου:
– Η αντίσταση ροής µπορεί να είναι υπερβολικά υψηλή λόγω της εγκατάστασης ενός λανθασµένου ή αδύναµου φίλτρου
– Παλαιότητα του φίλτρου
Χρησιµοποιώντας το σωστό φίλτρο λαδιού, µπορείτε να είστε σίγουροι ότι αν η προειδοποιητική λυχνία πίεσης λαδιού δεν σβήσει µετά την αντικατάσταση, τότε δεν σχετίζεται µε κάποια δυσλειτουργία του φίλτρου.0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Like us on facebook

instagram

MOTORSPORT NEWS

Facebook group

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

FOLLOW US ON TWITTER

About us

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΜΑΣ

Translate

TEXNIKA

ANABΑΘΜΙΣΕIΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΣΗΤΛΣΥΜ

Followers

ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ

Fabia Monte carlo 1.5tsi 150ps

ΠΑΡΑΠΟΝΑ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ-ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 2024

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΡΘΡΑ

Fabia Monte Carlo DSG 150ps 1.5tsi